top of page

„VEČNE HEMIKALIJE“ U PUPČANOJ VRPCI

Updated: Sep 23, 2023

Često kada žena koja planira trudnoću postavi pitanje kako se fizički pripremiti za trudnoću, savetuje se zdrava i kvalitetna ishrana, umerena fizička aktivnost, „zdravi stilovi života“ bez duvana, alkohola i narkotika, uzimanje suplemenata, pre svega folne kiseline i slično. Međutim, postavlja se pitanje koliko je moguće zaštititi sebe i potomstvo obzirom na izloženost raznim zagađenjima koje su produkt modernog doba.

Hemikalije, plastika, trudnoća, bolesti, rođenje
“Večne hemikalije” u pupčanoj vrpci, www.draleksandarbabic.com

    U svetu je poslednjih godina urađeno preko 40 studija u kojima je pregledana krv iz pupčane vrpce nakon porođaja. U svakom uzorku, a bilo ih je preko 30 000, utvrđeno je prisustvo nataloženih toksičnih industrijskih materija, koje su u našim životima i životnoj sredini postale prisutne posle II svetskog rata, nakon razvoja moderne industrije. Te materije se u stranoj literaturi označavaju kao per- i polifluoroalkil supstance (PFAS). Ima ih par hiljada, ali se posebno izdvajaju perfluorooktanoična kiselina (PFOA) i perfluorooktan sulfonat (PFOS), a u današnje vreme se razvijaju i nove.

    Zajednička karakteristika svih PFAS je da se sporo razgrađuju i vremenom ugrađuju u ljudski organizam i okolinu. U ljudskom organizmu se talože u masnom tkivu i zadržavaju se decenijama. Pored pupčane vrpce nađeno je prisustvo ovih hemikalija i u drugim organima, telesnim tečnostima, kao i majčinom mleku. Mogu se uneti putem kontaminirane hrane, vode, udisanjem kontaminiranog vazduha i prašine, naći u zemljištu, predmetima široke potrošnje, vodootpornim produktima, odeći, pojedinim posudama za skladištenje hrane (npr. za brzu hranu), podlogama, tepisima, peni u aparatima za gašenje požara itd...

    U 16 od pomenutih studija utvrđena je veza ovih materija iz pupčane vrpce sa promenama u lipidnim materijama i iz krvi i negativan uticaj na fetalni razvoj. U oko 14 studija je uočena veza između prisustva ovih materija u pupčanoj vrpci, sa njihovim prisustvom i zdravstvenim rizicima u kasnijem životnom dobu.

    Smatra se da prisustvo PFAS hemikalija može doprineti promenama u sastavu masnih materija u krvi, razvoju metaboličkih bolesti, kao npr. dijabetesa i gojaznosti, porastu jetrenih enzima, nastanku neuroloških oboljenja, karcinoma, imunosuoresivnih bolesti, oboljenja štitne žlezde, bubrega, kardiovaskularnih bolesti i poremećaja razvoja, kao što je smanjenje porođajne mase i smanjenje obima trbuha tokom razvoja bebe u materici (tzv. zastoj u rastu). Zbog mogućeg imitiranja estrogene funkcije veća je učestalost poremećaja razvoja genitourinarnog trakta, naročito kod dečaka, karcinoma testisa i smanjenog broja spermatozoida u kasnijem životnom dobu. Neke studije ukazuju da ove materije mogu povećati učestalost pojedinih psiholoških poremećaja, npr. autizma i ADHD - poremećaj pažnje s hiperaktivnošću. (Skogheim et al. 2021)

    Obzirom na značaj pupčane vrpce tokom trudnoće, koja predstavlja nezamenljivu vezu između majke i bebe, može se zaključiti da prisustvo PFAS hemikalija u pupčanoj vrpci predstavlja rizik za rast i razvoj bebe od najranijeg perioda i da se izloženost ovim štetnim materijama nastavlja i tokom daljeg rasta i razvoja. Pošto su PFAS materije u velikoj meri prisutne u životnoj okolini ostaje pitanje da li i na koji način bi se moglo delovati na smanjenje uticaja PFAS hemikalija na ljudsku populaciju.

    Sa druge strane ovi podaci ukazuju na značaj koji majka i njena ukupna zadravstvena dobrobit imaju u planiranju trudnoće i tokom samog razvoja bebe. Iako se na neke faktore koji mogu delovati na razvoj bebe teško može delovati (kao što je prisustvo PFAS hemikalija), postoji niz psiho-fizičkih faktora i okolnosti na koje možemo uticati i koje možemo prilagoditi kako bi se obezbedila što bolja startna pozicija za svakog pojedinca koji će doći na ovaj svet.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page